Hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.