Hoạt động phòng, chống tai  nạn đuối nước học sinh của sở Giáo dục và  Đào tạo tỉnh Quảng Trị